Zhejiang Pharmaceutical College

  WANCE

100kN electromechanical universal testing machine

1000Nm torsion testing machine

450J pendulum impact testing machine

50J pendulum impact testing machine 

Back